Algemene (verkoop- en levering) voorwaarden en condities van ECH Waterbehandeling cq Energy
Consultancy Group (E.C.H.) cq Energie Consultancy Holland

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (verkoop)overeenkomsten met E.C.H. tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen, te
accepteren en zich te confirmeren aan de inhoudt dezes.
1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van de voorwaarden van de koper
van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze
verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.
1.3 Indien en voor zover bij een in kracht van gewijsde gedane beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit
één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zal het
overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen
te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet
afdwingbaar waren.

Art. 2 Prijsopgaven; aanbiedingen; acties; aanvaarding
2.1 Alle prijsopgaven, acties en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van E.C.H. of wanneer
E.C.H. een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.
2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van E.C.H. dan geldt dit als een verwerping van de
oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.
2.3 Offertes en/of prijsopgaven, schriftelijk – per e-mail dan wel mondeling door ons gemaakt, hebben een
geldigheidsduur van 14 dagen tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen.

Art. 3 Tijd en plaats van levering
3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van de
wederpartij.
3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht
op schadevergoeding, zelfs indien E.C.H. in gebreke is gesteld.
3.3 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is E.C.H. gerechtigd te hare
keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, ofwel de verkoopovereenkomst
geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van E.C.H. om
volledige schadevergoeding te vorderen. Bij het annuleren van een mondelinge- dan wel schriftelijke opdracht
voor levering heeft E.C.H. onverminderd het recht om volledig schadevergoeding te vorderen.
3.4 Indien een besteld product of producten door welke oorzaak dan ook niet tijdig door E.C.H. geleverd kan
worden, is E.C.H. zonder enige opgaaf van redenen gemachtigd een gelijkwaardig product of producten te
leveren.

Art. 4 Reclame; ontbinding
4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin
de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en
schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan E.C.H. niet meer
aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen en/of de levering van deze goederen.
4.2 In geval E.C.H. (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal E.C.H. de keuze de overeenkomst kunnen
ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (behoudens verzekerde verzendkosten
– zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de aanschafprijs geven waarbij de wederpartij de
goederen behoudt.
4.3 Indien de schriftelijke opdracht voor levering door E.C.H. is gefiatteerd is de koopovereenkomst
onvoorwaardelijk tot stand gekomen. Indien door de besteller niet binnen de redelijke termijn van 10 werkdagen
wordt betaald – is E.C.H. gerechtigd om een bedrag à 25,00 euro voor administratieve handelingen in rekening te
brengen, zoals in art 5.6 bepaald.
4.4 Het 14daags Herroeping recht is volgens de Nederlandse wet geregeld. De geretourneerde producten dienen
tezamen met de originele factuur en originele echtheidscertificaat (indien van toepassing), in ongebruikte staat in
ongeopende originele verpakking te verkeren. Tevens dient het meegeleverde montagemateriaal nog aanwezig
te zijn. Anderzijds wordt deze herroeping afgewezen.

Art. 5 Betalingsvoorwaarden
5.1.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, welke de
verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In
geval van aanpassing van één of meer van deze factoren voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met
de overeengekomen levertijd, heeft E.C.H. het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig
dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.
5.1.2 De gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van
de Europese Gemeenschap, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende
bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de
wederpartij.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling altijd contant bij levering of contant vooraf gelijk
aan de factuurdatum.
5.3 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim
zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie en/of verrekening tenzij anders is
overeengekomen.
5.5 E.C.H. behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of
zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid
verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs
als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en E.C.H. zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de
overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht om
volledig schadevergoeding te vorderen.
5.6 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd: De administratiekosten
à 25,00 euro, De wettelijke rente, De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens 40,00 euro bedragen, De
daadwerkelijk door E.C.H. gemaakte gerechtelijke kosten

Art. 6 Installatie
6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen cq. aanpassingen, buiten de door E.C.H. geautoriseerde
dealer(s), niet zijnde montage van modules, zijn te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2 Bij installatie/montage werkzaamheden anders dan door E.C.H. of één hare schriftelijk geautoriseerde
dealer(s) uitgevoerd, vervalt de in art. 9.1 genoemde garantie.

Art. 7 Aansprakelijkheid
7.1 E.C.H. zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en
/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke
redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog,
situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of
enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en
andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door
derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit,
boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen.
Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal E.C.H. daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer
keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 E.C.H. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een
gebrekkige levering. Alle (gevolg)schade ontstaan door gebreken aan of ten gevolge van geleverde zaken of
gebrekkige uitvoering zijn uitgesloten. Alle (gevolg)schade ontstaan door plaatsing van geleverde zaken zijn
uitgesloten. Tevens is alle (gevolg)schade expliciet uitgesloten welke is ontstaan ten gevolge van geleverde
zaken als er sprake is van constructie, zelfmontage of her montage door of in opdracht van afnemer of gebruiker.
7.3 De totale aansprakelijkheid van E.C.H. met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto
hoofdsom welke E.C.H. voor die opdracht in rekening heeft gebracht.
7.4 Behoudens voor zover E.C.H. onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij
E.C.H. vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de
geleverde goederen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van E.C.H. totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle
vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met
inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en
verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen,
anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te
geven ten behoeve van derden.
8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens E.C.H. of in geval de
wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of
enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten
dagen ophoudt zaken te doen, dan is E.C.H. gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke
tussenkomst om de goederen terug te nemen.
8.3 De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van E.C.H. een stil
pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde
goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van E.C.H. op de wederpartij, daaronder tevens alle
incassokosten en rente begrepen.

Art. 9 Garantie
9.1 E.C.H. verplicht zich, na levering én montage van de professionele productlijn in Nederland door E.C.H. , tenzij
anders is overeengekomen, na 120 dagen continu gebruik op 1 positie, in geval van defect raken van de
geleverde apparatuur, deze naar keuze van E.C.H. te vervangen of het aanschafbedrag na retournering van de
geleverde professionele apparatuur (per post en voldoende gefrankeerd) terug te betalen. – Deze regeling geldt
expliciet en derhalve niet voor: all-in-one apparatuur, niet voor speciale acties cq. aanbiedingen, niet voor industriële
toepassing(en) en niet voor vervolgopdrachten.
9.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco huis en transportverzekerd
naar E.C.H. toegezonden te worden.
9.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de
apparatuur of indien blijkt dat reparaties of wijzigingen door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.
9.4 De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door
E.C.H. afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt
onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
9.5 De technische (omruil)garantie van de professionele productlijn van de Alpine Waterontharder new
generation® geldt minimaal 15 jaar, voor de All-in-one en Revolution uitvoeringen minimaal 10 jaar, en wordt door de leverancier
gegarandeerd. Ingeval van calamiteiten dient men rechtstreeks contact met hen op te nemen.
9.6 Leveringen welke niet door E.C.H. zijn verricht kunnen nimmer verhaald worden op E.C.H. Garantie aanvraag
dient altijd vergezeld te gaan van een originele en door E.C.H. afgetekende E.C.H. BV factuur (garantiebon), en in
geval van de Alpine Waterontharder new generation®: het echtheidscertificaat.
9.7 Indien wederverkopers en/of geautoriseerde verkooppunten hun verplichtingen tav garantieafwikkelingen niet,
niet geheel of niet voldoende nakomen, wordt de koper ten ene male verwezen naar art. 9.5
9.8 Niet door E.C.H. gemonteerde goederen vallen niet onder de in art. 9.1 beschreven en beoogde niet goed
geld terug garantie van 120 dagen, tenzij in geval van overeengekomen zelfmontage wordt voldaan aan het
toesturen van (een) duidelijke digitale foto(s) welke door ECH beoordeeld wordt – zie art. 9.9
9.9 Onze garantiebepalingen gelden expliciet en derhalve uitsluitend en alleen indien de vooraf schriftelijke (email, brief)
door ECH geadviseerde moduleopstelling en type is geplaatst, de door ECH geleverde montagevoorschriften zijn gehanteerd,
en – indien sprake is van zelfmontage – het binnen 7 dagen na ontvangst van de moduleopstelling het toezenden/e-mailen
van (een) duidelijke digitale foto(s) van de gemonteerde moduleopstelling zoals in 9.1 beschreven en bedoeld – eea ter
beoordeling van ECH.

Art. 10 Rechterlijke bevoegdheid
10.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen
voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen E.C.H. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting
berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande dat E.C.H. het recht behoudt ieder geschil
aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Art. 11 Afbeeldingen en teksten
11.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met
betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de E.C.H. internetsites of door ECH
gehoste websites, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en
gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot claims, schadevergoeding en/of
ontbinding in de ruimste zin des woords.
11.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met
betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de E.C.H.  internetsites of door E.C.H.
gehoste websites, in folders, brochures en advertenties zijn eigendom van E.C.H. Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan.
Gebruik, kopiëren of aanpassen van genoemde afbeeldingen en/of teksten is slechts met schriftelijke toestemming van E.C.H. mogelijk.

Art. 12 Overige bepalingen
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun
werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden.
12.2 Bij uitverkoopartikelen behoudt E.C.H. zich het recht voor om, zonder voorafgaande correspondentie of
goedkeuring, een (technisch) gelijkwaardige moduleopstelling/type te leveren.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Voorwaarden
Bij uw bestelling/betaling gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede deze
aanvullende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bestellen
Bestellingen ontvangen wij bij voorkeur via de webwinkel of per e-mail maar kan ook per telefoon, bestelling met
een opdracht geven u automatisch de verplichting tot afname.

Betalingen
Wij leveren uitsluitend bij betaling vooraf of contante betaling bij aflevering.

Verzendkosten
Zendingen van één of enkele pakketten is mogelijk indien (telefonisch) vooruitbetaald is, de verzendkosten
worden aan de koper doorberekend.

Levertijd
Z.s.m. – normaal gesproken binnen 2 a 3 werkdagen indien voorradig en de bezorgdienst voldoet binnen de 24
uur termijn.

Geweigerde zendingen
Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden – ongeacht de reden van weigering – à 25,00 euro
administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht.

Reclamaties
Indien uw bestelling niet goed of niet volledig is ontvangen dient u dit uiterlijk 2 dagen na ontvangst datum
telefonisch of per e-mail te melden. Wij zullen dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

Spellings-, grammatica-, kleurafwijkingen en overige fouten in de tekst en afbeeldingen voorbehouden.
E.C.H. (Energy Consultancy Group – Energie Consultancy Holland) 2023 v1 – eerdere versies worden hiermee
automatisch vervangen. – download de meest actuele versie van de website

© E.C.H. – Energie Consultancy Holland – Energy Consultancy Group